Όροι Διαγωνισμού Instagram-Milestone

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται (α) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Milestone ofdreamsandknowledge και πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται στην περιγραφή του και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού.
 3. Ο κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για όσες συμμετοχές επιθυμεί στην κλήρωση, με διαφορετικά tags. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
 4. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι νικητές θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.
 5. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος και δε θέλει ο ίδιος τα δώρα, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στο οποίο θα μεταβιβάσει το δώρο του.
 6. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.
 7. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με DM εντός 5 ημερών για να κατοχυρώσει το δώρο του.
 8. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό χορηγούν τη συναίνεσή τους όπως μη ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια, το Δωροθέτη και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
 9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
 10. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο
 11. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θεωρείται δεδομένο ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή.